marieke

Welke rechtsvorm past bij u?

Een van de eerste én belangrijkste dingen die u doet bij de start van een bedrijf, is het kiezen van een rechtsvorm. De gekozen rechtsvorm heeft gevolgen voor uw aansprakelijkheid en uw belastingverplichtingen. Natuurlijk kunt u de rechtsvorm ook in een later stadium nog aanpassen, maar dat is een vrij ingewikkelde en dure aangelegenheid, dus het verdient aanbeveling om nog vóór de start te kiezen voor een rechtsvorm die bij u en uw onderneming past.

Eenmanszaak
Veel starters kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon eigenaar is. Dat wil overigens niet zeggen dat er ook per definitie maar één persoon werkt in de onderneming. Ook als u direct of in een later stadium personeel wilt gaan aannemen, kunt u dus kiezen voor een eenmanszaak. Voor de eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. Er hoeft geen akte te worden opgemaakt. Inschrijving van de eenmanszaak in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is wel verplicht.

Juridisch gezien bestaat er in de eenmanszaak geen onderscheid tussen privé-vermogen en zakelijk vermogen. En dat kan een belangrijk risico zijn. Want als het mis gaat met uw bedrijf, dan is de kans groot dat u ook bijvoorbeeld uw koophuis en inventaris kwijtraakt aan de schuldeisers. Wanneer u getrouwd bent of gaat trouwen, kan het hierdoor dus slim zijn om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Alles over de eenmanszaak leest u hier.

Vennootschap Onder Firma (VOF)
De Vennootschap Onder Firma (VOF) heeft meerdere eigenaren (de vennoten of firmanten). Deze eigenaren kunnen bestaande personen zijn, maar ook rechtspersonen zoals besloten vennootschappen (BV's).
Ook aan de oprichting van een VOF worden geen bijzondere eisen gesteld. Hoewel het niet verplicht is een firma- of vennootschapscontract op te (laten) maken, is het wel raadzaam om afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden en winstverdeling schriftelijk vast te (laten) leggen. Eventueel bij de notaris. De VOF moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De vennoten binnen een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dat betekent dat als de VOF haar verplichtingen niet nakomt, iedere vennoot met zijn of haar privé-vermogen voor 100 procent aansprakelijk is, ook als deze schulden door een andere vennoot binnen de VOF zijn aangegaan. Evenals bij de eenmanszaak kan het hier daarom ook verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen.

Alles over de VOF leest u hier.

Maatschap
Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen 2 of meer personen ('maten'), die onder een gemeenschappelijke naam een beroep uitoefenen. de maatschap komt veel voor bij bijvoorbeeld (tand)artsen, architecten, advocaten en fysiotherapeuten. Iedere maat brengt iets in, bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. Het voordeel hieruit wordt gedeeld.

Maatschappen moeten zich sinds 2008 inschrijven in het Handelsregister. Dit geldt niet voor maatschappen die niet extern optreden (stille maatschappen), zoals kostenmaatschappen.

Het is niet verplicht om een akte op te stellen bij de oprichting van een maatschap. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen bij een notaris, om ruzie tussen de maten te voorkomen. Zo doet u er bijvoorbeeld verstandig aan om vast te leggen wat de inbreng is van de maten, welke winstverdeling u gaat hanteren, hoe de verdeling is van bevoegdheden en wat er gebeurt als de maatschap wordt beëindigd.

Alle maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen. Dat is dus een belangrijk verschil met de VOF, waar iedere vennoot voor 100 procent aansprakelijk is.

Alles over de maatschap vindt u hier.

De Commanditaire Vennootschap (CV)
Een Commanditaire Vennootschap (CV) is in feite een bijzondere vorm van de VOF. Het is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (vennoten). Bij de CV bestaan twee soorten vennoten: beherende en stille (commanditaire) vennoten. De stille vennoten zijn alleen financieel betrokken. Zij mogen niet namens de CV naar buiten treden.

De oprichting van een commanditaire vennootschap is vormvrij; er gelden dus geen formele vereisten. Aangeraden wordt wel om een schriftelijke akte op te maken waarin u vastlegt wat precies tussen de vennoten overeen is gekomen. Het is verplicht de commanditaire vennootschap in het Handelsregister in te schrijven. Mocht de vennootschap haar verplichtingen niet meer kunnen nakomen, dan zijn de beherende vennoten privé hoofdelijk aansprakelijk voor 100 procent. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoten. Zij zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht.

Alles over de Commanditaire Vennootschap leest u hier.

De Besloten Vennootschap (BV)

De Besloten Vennootschap, vaak afgekort naar simpelweg BV, is een veelgebruikte rechtspersoon, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico's van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt. Deze aandelen zijn in het bezit van aandeelhouders, maar kunnen niet vrij worden verhandeld. Een belangrijk voordeel van de BV is dat het een rechtspersoon is. Dat houdt in dat in veel gevallen niet u, maar de BV aansprakelijk is voor eventuele schulden. Let op: als de schulden zijn ontstaan door wanbeleid kunt u hierop wél persoonlijk worden aangesproken. Als directeur bent u in dienst van de onderneming.

Een BV kan door een of meerdere personen worden opgericht. Bij de oprichting moest de BV vroeger beschikking hebben over een kapitaal van achttienduizend euro (in de vorm van geld of natura, zoals onroerend goed). Dat is niet meer het geval. Sinds 1 oktober 2012 is namelijk het nieuwe BV-recht ingegaan. De wetgeving met betrekking tot de besloten vennootschap (BV) is sindsdien aanzienlijk veranderd. Lees er alles over in het artikel 6 vragen en antwoorden over het nieuwe BV-recht.

De Naamloze Vennnootschap (NV)
Slechts weinig starters zullen bij de oprichting van hun bedrijf kiezen voor een NV. Het gaat hier om een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, maar anders dan bij de BV zijn de aandelen van een NV overdraagbaar. De eisen bij het oprichten van een NV zijn vrijwel gelijk aan die bij het opzetten van een BV, maar hierbij moet u ten tijde van de oprichting nog wel beschikken over een minimumkapitaal: het gaat hierbij om een bedrag van 45.000 euro.

Zowel de BV als de NV moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf. Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de NV, gelden dezelfde regels als voor de BV. Voor een NV in oprichting gelden dezelfde regels als voor een BV in oprichting.

Alles over de NV vindt u hier.

De vereniging
Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Belangrijke voorwaarde is dat het maken van winst om onder de leden te verdelen, geen doel mag zijn. Er mag wel winst gamaakt worden, maar die moet dan ten goede komen aan het gemeenschappelijke doel. De hoogste macht in een vereniging ligt bij de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden in principe één stem hebben. De ledenvergadering benoemt het bestuur (dat de leiding heeft over de dagelijkse gang van zaken) meestal uit haar midden. Alle verenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid.

Meer over de vereniging als rechtsvorm leest u hier.


De stichting
Een stichting is bedoeld om met behulp van een vermogen een bepaald doel te realiseren. Dit doel staat beschreven in de statuten. Een stichting kan een onderneming hebben en winst maken. Die winst moet echter wel ten goede komen aan een ideëel of sociaal doel. Een stichting heeft geen leden en wordt opgericht bij notariële akte of testament. Een stichting kan door één of meer personen worden opgericht. Dit kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook rechtspersonen (zoals de BV). in de notariële akte staan de statuten van de stichting beschreven. In de statuten staat onder meer de naam van de stichting, maar ook het doel, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders, de vestigingsplaats en de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding.

Een stichting moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Zolang dit niet is gebeurd, is iedere bestuurder privé aansprakelijk.
De stichting is een rechtspersoon en dus een zelfstandig drager van rechten en plichten, net als bij een natuurlijk persoon. De bestuurders van een stichting zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting. Als de stichting onder de heffing van de vennootschapsbelasting valt, zijn wel de anti-misbruikwetten van toepassing en kunnen bestuurders onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden.

Alles over de stichting als rechtsvorm leest u hier.
 

De coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Een bijzondere en dus weinig voorkomende rechtsvorm is de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Een coöperatie komt op voor de materiële belangen van de leden, door overeenkomsten met ze af te sluiten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Een onderlinge waarborgmaatschappij is een vereniging van ondernemers die zich bezig houden met verzekeren. De vereniging sluit verzekeringsovereenkomsten af met met de leden, in het verzekeringsbedrijf dat de vereniging uitoefent. Voor deze rechtsvorm gelden vrijwel dezelfde regels als voor een coöperatie.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfscoöperaties (de leden oefenen het bedrijf uit en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten), consumentencoöperaties (de leden kopen goederen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht) en producten- of dienstencoöperaties (de leden zijn tegelijkertijd werknemer van de coöperatie).
Een coöperatie wordt opgericht door minimaal 2 personen. De oprichting vindt plaats bij notariële akte. De coöperatie moet worden ingeschreven in het Handelsregister en is verplicht om elk jaar de jaarstukken op te stellen en openbaar te maken.

Meer over coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijën vindt u hier.

Gepubliceerd op:
31-08-2010

Wat vind je van dit artikel?

x12
x1

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

De naamloze vennootschap (nv) is een rechtsvorm die met name interessant is voor ondernemers die met een groot bedrijf naar de beurs willen gaan. In dit artikel vind je antwoorden op veelgestelde vragen van starters die overwegen een nv op te richten.

De naamloze vennootschap: wanneer relevant?
De naamloze vennootschap: wanneer relevant?

Rechtsvorm

Een van de eerste dingen die je doet als je een bedrijf wilt starten, is nadenken over een geschikte ondernemingsvorm. Er zijn in Nederland verschillende rechtsvormen die op jou van toepassing kunnen zijn.

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak, maar misschien past een andere ondernemingsvorm wel beter bij jouw bedrijf. Op deze pagina's lichten we de verschillende rechtsvormen uitgebreid toe:


Een concreet overzicht van alle ondernemingsvormen vind je in het artikel Rechtsvormen: welke handelsvorm past bij jou? En kijk ook eens naar dit handige overzicht van de Kamer van Koophandel (PDF-bestand).

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Ondernemingsplan maken?

Ontvang gratis de PDF ‘Ondernemingsplan: de basis in 10 stappen’. Wij hebben het volgende voor je op een rij gezet:

  • Hoe maak je in 10 stappen een businessplan?
  • Uit welke onderdelen bestaat een financieel plan?
  • Welke handige tools kun je hierbij gebruiken?

Stuur mij de PDF

Je ontvangt de PDF binnen 5 minuten kosteloos in je mailbox.

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 3.490 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.