marieke

Alle belastingwijzigingen voor 2011

In 2011 wordt weer een aantal fiscale wijzigingen van kracht. De belangrijkste wijzigingen en maatregelen voor ondernemers zetten we hier op een rij.

1. Kwartaalaangifte BTW blijft toegestaan
Ook in de toekomst mag u uw BTW-aangifte per kwartaal blijven doen. Dit was voor het jaar 2011 al aangekondigd, maar de maatregel wordt nu structureel. De verruimde mogelijkheid tot kwartaalaangifte ontstond in 2009. Eind 2010 zou de tijdelijke crisismaatregel vervallen, maar vanwege het succes werd de regeling verlengd en nu dus structureel gemaakt. Steeds meer ondernemers regelen hun BTW-afdracht per kwartaal. In anderhalf jaar tijd maakten ruim 100.000 ondernemers de overstap naar de kwartaalaangifte.

2. Vennootschapsbelasting omlaag
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting (VpB) gaat in 2011 omlaag met 0,5%, tot 25%. Het VpB-tarief voor de winst tot € 200.000 blijft gehandhaafd op 20%. De bedoeling was dat dit percentage de komende jaren weer omhoog zou gaan, maar voorgesteld wordt om het 20%-tarief structureel te maken. Hiermee wordt dus het zogenoemde 'MKB-tarief' definitief gemaakt.

3. Versnelde afschrijving ook in 2011
Versneld (willekeurig) afschrijven op investeringen in bedrijfsmiddelen blijft ook in 2011 mogelijk. In het investeringsjaar mag u maximaal 50% afschrijven, waarna u het restant afschrijft in één of meer volgende jaren. Het betreffende bedrijfsmiddel moet wel vóór 1 januari 2014 in gebruik zijn genomen. Let op, want niet alle investeringen komen in aanmerking voor de versnelde afschrijving. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto's uitgesloten, maar zéér zuinige personenauto's weer niet.

4. Zuinige auto
Een zeer zuinige auto blijft sowieso voordelig. De fiscale voordelen voor zeer zuinige auto's blijven in 2011 ongewijzigd. Het gaat dan om vrijstelling BPM, vrijstelling motorrijtuigenbelasting en 14% bijtelling. In fiscale termen wordt met een zeer zuinige auto een personenauto bedoeld met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine). Daarnaast blijft het nultarief in de motorrijtuigenbelasting in ieder geval tot 2013 bestaan.

5. Drie jaar achterwaartse verliesverrekening
De tijdelijke verruiming van de zogeheten achterwaartse verliesverrekening (carry back) in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd en blijft dus ook in 2011 bestaan. Dit betekent dat ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, de mogelijkheid krijgen om verliezen drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. Een verlies uit 2011 mag u dus verrekenen met de winst behaald in 2008, 2009 en 2010. In totaal mag u niet meer dan € 10 mln verlies per jaar terugwentelen. De voorwaartse verliesverrekening (carry forward) wordt in dat geval ingekort van 9 jaar tot 6 jaar.

6. Verruiming WBSO
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Verrichten uw werknemers speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan kunt u als ondernemer een afdrachtvermindering van loonbelasting krijgen. In 2011 bedraagt de afdrachtvermindering 46% op het totale S&O-loon tot een loongrens van € 220.000. Voor het meerdere geldt een afdrachtvermindering van 16%. In eerste instantie was het de bedoeling dat de loongrens omlaag zou gaan, maar dat gebeurt nu pas in 2012. Het maximumbedrag aan afdrachtvermindering voor 2011 bedraagt € 11 mln.

7. Uitbreiding termijn innovatiebox
Na de eerdere versoepelingen in 2010 is de innovatiebox nu nog aantrekkelijker geworden: met ingang van 2011 is het voordeel van de innovatiebox ook van toepassing op winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi. De innovatiebox is in het leven geroepen voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verleend of waarvoor een S&O-verklaring is gekregen. Het behaalde voordeel wordt belast met een vennootschapsbelastingtarief van 5%.

8. Fiscaal partnerschap
Vanaf 2011 kunnen samenwonenden niet langer jaarlijks kiezen voor behandeling als fiscale partners in de inkomstenbelasting. De fiscus stelt aan de hand van de feitelijke situatie vast of iemand fiscaal partner is. Nieuw is de introductie van het 'basispartnerbegrip' voor alle belastingen (dus ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting) en toeslagen. Onder het basispartnerbegrip vallen alleen de gehuwden, de geregistreerde partners en de samenwonenden die gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde woonadres en een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten. Voor de erf- en schenkbelasting moet in het samenlevingscontract ook een wederzijdse zorgplicht zijn opgenomen. Andere ongehuwd samenwonenden worden voor de belastingen en toeslagen in principe niet meer als partners aangemerkt. De nieuwe regeling kent wel enkele uitzonderingen. Uw fiscalist kan u hier alles over vertellen.

9. Einde liquiditeitsvoordeel privégebruik woon-werkpand
Ondernemers die een pand willen kopen dat ze zowel zakelijk als privé gebruiken, moeten rekening houden met een mogelijk ingrijpende wijziging in de BTW-teruggave. Conform een wetsvoorstel van minister Jan Kees de Jager mag een ondernemer in 2011 na de aankoop alleen nog maar de BTW terugvragen die hij heeft betaald over het gedeelte van het pand dat hij gebruikt voor BTW belaste prestaties. Nu nog mag alle BTW worden teruggevraagd die betaald is over de aankoop van het pand, dus ook die over het privégedeelte.

10. VAR-verklaring telefonisch controleren
Ondernemers kunnen de echtheid van VAR-verklaringen sinds kort telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR. Dit coördinatiepunt is onderdeel van de Belastingdienst en controleert of de combinatie burgerservicenummer (BSN) en VAR klopt. Als u wilt, krijgt u als opdrachtgever de uitslag schriftelijk bevestigd.

11. Overheidsgarantieregeling in 2011 verlengd
Het kabinet reserveert ook in 2011 € 2 miljard voor de inmiddels bekende overheidsgarantieregeling. Bedrijven kunnen hierdoor een beroep kunnen doen op een overheidsgarantieregeling voor krediet. Door de garantstelling lopen banken minder risico, aangezien leningen die niet meer kunnen worden terugbetaald voor de helft door de overheid worden vergoed. De twee belangrijkste kredietregelingen van de overheid zijn de Borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). De BMKB is bestemd voor MKB-ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. De borgstelling bedraagt maximaal 45% van € 3 mln krediet. Voor startersleningen van maximaal € 250.000 staat de overheid zelfs borg voor 80%.

12. Versoepeling werkkostenregeling
De werkkostenregeling, die in 2011 van kracht wordt, wordt op verzoek van werkgevers op een aantal punten versoepeld:
• Werkkleding met een groot bedrijfslogo wordt – anders dan
oorspronkelijk de bedoeling was – op nihil gewaardeerd en komt
daarmee niet ten laste van het forfait.
• Vakliteratuur en de inschrijfkosten van beroepsregisters worden
toegevoegd aan de gerichte vrijstellingen die niet ten koste
gaan van het forfait.

Fraude

Fraude en belastingontwijking vormen in 2011 een speerpunt binnen de plannen van de Belastingdienst. Het Belastingplan 2011 bevat dan ook een aantal belangrijke maatregelen tegen fraude en belastingontwijking:

- Met aanvullende wetgeving wordt voorkomen dat investeerders en ondernemers via gekunstelde constructies de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting ontlopen.

- De Belastingdienst krijgt wettelijke mogelijkheden om automatisch gegevens over spaartegoeden en andere bankgegevens uit te wisselen met landen buiten de EU. Voor EU-landen wordt de reeds bestaande regelgeving over automatische uitwisseling van informatie over spaarsaldi uitgebreid met andere bankgegevens zoals effectenbezit en verzekeringsproducten. Dat betekent voor zwartspaarders een vergroting van de pakkans.

- In de regeling Hillen vervalt het onbedoelde dubbele voordeel dat mensen die hun woning financieren met een personeelslening in bepaalde situaties kunnen hebben.
De totale opbrengst van deze aanpak is geraamd op ruim € 300 miljoen per jaar.

Gepubliceerd op:
15-12-2010

Wat vind je van dit artikel?

x1
x0

Fijn dat je dit interessant vond. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

Lees meer

Voor het zevende jaar op rij verwacht de regering economische groei in 2020. Profiteert jouw bedrijf daar ook van? Je leest het in dit overzicht, met 6 belangrijke Prinsjesdag-maatregelen voor starters, zzp'ers en mkb'ers.

Prinsjesdag 2019
Prinsjesdag 2019

Belasting

Iedereen in Nederland betaalt belasting, maar voor ondernemers werkt het net even anders. 

De soort belastingen die jij straks moet betalen aan de fiscus, hangt onder meer af van het type bedrijf dat je start en of je wel of geen personeel inhuurt.

Als starter moet je in ieder geval de volgende zaken uitzoeken en regelen:

  1. Check jouw verplichtingen op belastinggebied
  2. Doe op tijd aangifte voor de inkomstenbelasting en btw.
  3. ​Profiteer waar mogelijk van fiscaal voordeel met aftrekposten.

​Lees meer over de  belastingaangifte voor ondernemers.
 

Handig: btw berekenen met de btw-calculator

Created with Sketch.

Gratis tips voor ondernemers ontvangen?

Dat kan met de wekelijkse nieuwsbrief van IkGaStarten. Meld je gratis aan en start nóg sterker!
 

Ja ik wil die tips >

Created with Sketch.

Maak een ijzersterke start

Ga aan de slag met de Startversterker. Een gratis tool voor startende ondernemers. 
 

  • tests, must-do's, tips en expert-inzichten
  • in je eigen tempo, waar en wanneer jij wil
  • houd bij hoe sterk je van start gaat​

Naar de Startversterker >

Goed bezig: ruim 3.747 ondernemers zijn al sterker gestart

Meld je aan

Haal alles uit de Startversterker. Bewaar artikelen, notities en checklists. Werk aan een ijzersterke start. In je eigen tempo, waar en wanneer jij wil.